Školy

MAMUZ Museum Mistelbach

V 8. století př. Kr. došlo ve střední Evropě k zásadním změnám. S nástupem železa jako nového materiálu skončila doba bronzová a v rané době železné (přibližně 750–450 př. Kr.) vznikla zcela nová kultura, pro kterou se podle významného naleziště v Horním Rakousku vžilo pojmenování halštatská kultura.

Pod vlivem vyspělých kultur z oblasti Středozemního moře se postupně měnily náboženské představy a vznikl nový umělecký styl – svědky tehdejšího duchovního světa jsou figurální motivy. V monumentálních mohylách se nacházely bohatě vybavené hroby velmožů, kteří zbohatli z obchodu, těžby soli a železa a také při válečných taženích. Jejich hroby jsou dodnes svědectvím jejich někdejšího bohatství, moci a vztahů s dávnými vyspělými kulturami z oblasti Středomoří. Pro tuto epochu jsou typické nové technologie, nové umělecké formy, nádherné nádoby a četné předměty náboženského charakteru. Ve střední Evropě vznikala první království doby železné.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List