ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY

© MAMUZ

Věda & výzkum

Proč vykopávky?

Archeologické vykopávky představují hlavní metodu, jak z úlomkovitých materiálních nálezů získat jedinečné informace a data, podle kterých lze rekonstruovat život společenství v pravěku a raných dějinách. Vykopávky však mají za následek i ničení. Ať už je vykopaný předmět velký či malý, nikdo již nemůže po skončení výkopových prací zkoumání objevených předmětů zopakovat. Proto je obvzláště důležité veškeré výsledky kopání, stejně jako všechny nálezy, přesně a pečlivě dokumentovat.

Kde provádíme vykopávky?

Největší podíl vykopávek v Dolním Rakousku spadá do kategorie „tísňových vykopávek“. Stavební projekty a intenzívní zemědělství a s ním spojené přesuny půdy stále více ohrožují archeologická naleziště. Vykopávky tak zachraňují na poslední chvíli to, co by jinak bylo nenávratně zničeno. Kromě toho provádějí archelogové vykopávky i z vědeckého zájmu.

Moderní postupy jako archeologie leteckými snímky se uplatňují při hledání nalezišť stále častěji. Kromě toho roste význam geofyzikální prospekce. Sem patří vedle georadaru a měření odporu geomagnetická prospekce, která umožňuje vyhledávání archeologických struktur v homogeních půdách.

Co hledáme?

Oproti běžným představám nehledáme „poklady“, i když máme přirozeně z takových nálezů velkou radost. V popředí zájmu není „senzace“, nýbrž každodenní život člověka, jeho stravovací návyky a ošacení, zvyky, nástroje, předměty denní potřeby, stavby a pohřebiště. Chceme zkrátka zrekonstruovat dávný život s vědomím, že se pohybujeme na tenkém ledě. Samotná materiální kultura, často dochovaná jen úlomkovitě, nemůže zdaleka pokrýt všechny oblasti života. Duchovní svět a s ním spojené zvyky a rituály mnohdy zůstanou záhadou na věky.

K hlavním úkolům archeologie patří co nejpřesnější dokumentace nalezišť. Používá se přitom nejmodernější technika a metody zaručující optimální zajištění nálezu, jako např. analýza zeminy a vyplavování zuhelnatělých zbytků rostlin nebo archeozoologie a antropologie.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List