© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© MAMUZ

Venkovní archeologický areál

© MAMUZ

© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© MAMUZ

Venkovní archeologický areál

© MAMUZ

© MAMUZ

Venkovní archeologický areál

© MAMUZ

© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© atelier olschinsky

Venkovní archeologický areál

© atelier olschinsky

© MAMUZ

Venkovní archeologický areál

© MAMUZ

© Dieter Nagl

Venkovní archeologický areál

© Dieter Nagl

Venkovní archeologický areál

Obytné a hospodářské budovy z doby kamenné až po železnou ve venkovní archeologické expozici přenesou návštěvníky do zašlých dob, které si dnes už jen ztěží dovedeme představit. Chatrče z hlíny a dřeva ukazují obytné prostory a pracovní svět, jako například řemeslo kamenické, tkalcovské, slévání bronzu nebo obrábění. Budovy jsou uspořádány do sídlišť a obklopeny ornými a zahradními pozemky. Lze tu spatřit nejstarší odrůdy obilí – pšenici dvouzrnku a špaldu – vedle hrachu, fazolí a rostlin pěstovaných na barvivo.

Jednotlivá sídliště zastupují dobu kamennou, bronzovou a železnou.

Starší doba kamenná je vypodobněna stanem a jurtou. Na životní styl člověka starší doby kamenné lze usuzovat podle zbraní a nářadí ve stanech.

Mladší doba kamenná je znázorněna dlouhým domem, pekárnou, obilným polem a studnou vybudovanou dobovou technologií.

Dobu bronzovou představuje slévárna bronzu, velký obytný dům (prahová stavba), malý obytný dům a přilehlé pole s rostlinami typickými pro tuto epochu.

V domech doby železné jsou jednotlivé oblasti života přísněji odděleny, a tak vedle obytných domů tvoří těžiště této epochy kovárna, hrnčířská dílna a pekárna. Vrchol sídlištního komplexu tvoří keltská svatyně. Jako základ posloužil nález z keltského kultovního místa v Roseldorfu. Svatyně byla zbudována podle předloh z kultovních nalezišť ve Francii. Jedná se o koncept, který je ve světě ojedinělý. Keltské shromaždiště je další výjimečnou stavbou v tomto sídlišti. Bylo postaveno podle nálezu v Michelstetten (obec Asparn). Archeologové se domnívají, že v tomto „obecním“ domě byly uchovávány skvostné zbraně, válečná vozidla, koňské postroje a válečné trofeje, které byly veřejně vystavovány při válečných poradách, slavnostech a pitkách.
Domy jsou modely staveb, vycházejících z archeologických nálezů. Uvnitř staveb se nacházejí předměty denní potřeby, aby si návštěvníci mohli představit život a svět našich předků.

Poslední část prohlídky je zasvěcena aplikaci pravěkých výrobních postupů. Každoročně se tu scházejí studenti experimentální archeologie na Vídeňské univerzitě, aby napodobovali pravěká řemesla. Vedle hliněné pece na tavení železa a kovadliny jsou zde vystaveny drtidla obilí a hliněné chlebové pece.

Během historických slavností celý areál ožije – když lovci doby kamenné, Keltové a Hunové zaplní tábor a pozvou návštěvníky ke společným oslavám.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List