EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE

Buy tickets

Tématem letošní speciální výstavy muzea MAMUZ na zámku Asparn/Zaya je experimentální archeologie, která představuje těžiště odborné činnosti muzea. Návštěvníkům budou představeny zajímavé a neobvyklé experimenty renomovaných archeologů z celého světa, které umožnily získat podnětné poznatky o životě v dávných dobách. Jak ale může moderní pokus věrně reprodukovat realitu minulosti? Jak se připravuje a provádí pokus a proč je tak důležitá pečlivá dokumentace? Výstava představuje experimentální archeologii jako metodu výzkumu a seznamuje návštěvníky s širokým spektrem experimentálních a aplikačních oblastí.

Archeologie se převážně zabývá historickými obdobími, z nichž se nedochovaly obrazové ani písemné zdroje. Běžné archeologické metody často nedostačují k tomu, abychom mohli ozřejmit způsob výroby a používání archeologických nálezů, například nástrojů a staveb. Pouze vědecký experiment může odpovědět na speciální otázky týkající se technických možností, pracovních postupů a řemeslných technik našich předků.

Aby bylo možné provést takový experiment, je nezbytné být důkladně obeznámen se zkoumanými nástroji a materiály. Experimentální archeologové proto musí nejenom znát historii, ale také mít praktické know-how a spoustu řemeslné zručnosti.

Výstava představí experimenty z různých tematických oblastí, například výrobu keramiky, technologie zpracování dřeva, odlévání bronzu, výrobu skleněných perel, ruční zpracování textilu, zpracování kostí a kovů. Předmětem vědeckých experimentů je také reprodukování různých činností, například přípravy vepřové pečeně před 8000 lety, nebo vypracování studie bydlení v rekonstruovaném vikingském obydlí.

Franz Pieler, vědecký vedoucí muzea MAMUZ a kurátor výstavy, nám řekl: „Experimentální archeologie je odjakživa těžištěm činnosti muzea MAMUZ na zámku Asparn/Zaya. V úzké spolupráci s pracovní skupinou pro experimentální archeologii Rakouské společnosti pro výzkum pravěku a starověku (ÖGUF) se v archeologických lokalitách pravidelně pořádají workshopy a výukové akce. Mnoho výsledků výzkumu v oblasti experimentální archeologie bylo využito pro zhotovení venkovních archeologických modelů a zařazeno do vzdělávacího programu muzea MAMUZ.“

Výstava vznikla ve spolupráci s mezinárodním sdružením archeologických muzeí pod širým nebem a experimentálních archeologů EXARC.

Katalog výstavy obdržíte od 20. března v muzeu MAMUZ na zámku Asparn/Zaya.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List